Algemene voorwaarden

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van De Trein der Tragheid, de officiële site van De Trein der Traagheid.

Tenzij hierin anders bepaald, wordt de relatie tussen De Trein der Traagheid en haar gebruikers uitsluitend beheerst door deze voorwaarden die de gebruiker geacht wordt te hebben gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met elke bepaling van deze voorwaarden, gelieve de site dan niet te gebruiken.

De Trein der Traagheid kan van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard. Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 7 hierna.

1. Identificatie

BVBA Nooit Meer Slapen/De Trein der Traagheid (BE0849 704 756) is de verkoper van de artikelen die getoond worden op de site. Het adres van De Trein der Traagheid is Koningin Elisabethlaan 148, 9000 Gent, België.

U kan De Trein der Traagheid contacteren als volgt:

  • Tel: +32 9 222 18 50
  • Email: info@detreindertraagheid.be

2. Correctheid van de inhoud

De Trein der Traagheid doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of typfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de productinformatie correct is. Van tijd tot tijd wijzigen wij de informatie op de site zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij behouden ons het recht voor zulks te doen naar ons goeddunken. De Trein der Traagheid kan niet garanderen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren, dat gebreken onmiddellijk zullen worden opgelost, of dat de site of de server die de site beschikbaar maakt vrij is van virussen of anderen schadelijke componenten. BVBA Nooit Meer Slapen/De Trein der Traagheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de site, de inhoud of mogelijke fouten.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.
 Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade (inclusief verlies van winst) die mogelijks voortvloeit uit uw gebruik of vertraging of niet beschikbaarheid van de site, de inhoud ervan of een link naar een andere website. 

4. Vragen, klachten, opmerkingen en klantendienst

Indien u vragen hebt, of indien u technische problemen ondervindt in de toegang tot deze site, gelieve contact op te nemen met: info@detreindertraagheid.be

5. Gebruik van informatie en suggesties

Wanneer u aanDe Trein der Traagheid enige informatie, materiaal of suggestie of opmerking overmaakt over de site, over de manier waarop De Trein der Traagheid business doet, of over het functioneren van de site, dan behoudt De Trein der Traagheid zich het recht voor dit materiaal, deze informatie, suggestie of opmerking te gebruiken zonder compensatie voor u of erkenning naar u toe. U geeft hierbij aan De Trein der Traagheid een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, kosteloze licentie om dergelijk materiaal en/of informatie te gebruiken, geheel of gedeeltekijk. Gebruik door De Trein der Traagheid van informatie waardoor u geïdentificeerd kan worden (zoals bv uw naam, adres, telefoonnummer), wordt geregeld door het privacy-beleid van deze site.

6. Pivacy-beleid

We vinden uw privacy belangrijk. U kan ons privacy-beleid raadplegen door hier te klikken. Door versturen van gegevens via een formulier op de site geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het verzamelen, verwerken, en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacy-beleid.

7. Definities

In het kader van deze voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald:

  • Voorwaarden: deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen.
  • Gebruiker: iemand die door het ingeven van het adres van de site of door het volgen van een link op de site terecht komt en deze gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen.
  • De Trein der Traagheid: onderdeel van BVBA Nooit Meer Slapen - BE 0849.704.756, Koningin Elisabethlaan 148, 9000 Gent, België.
  • Site: verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres https://www.detreindertraagheid.be.

8. Toepasselijke wetgeving

Enig geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op basis van een dwingende wetsbepaling. De Gebruiker aanvaardt binnen het kader van het gebruik van de site het elektronisch bewijs (bv. e-mails, back-up, etc.). Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig mocht verklaard worden of anderszins niet van toepassing, dan blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate waarin toegelaten door de wet, voor zover de nietigheid van de betrokken voorwaarde niet de essentie van de voorwaarden aantast.

9. Volledigheid

Deze voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden. Voor alle vragen, opmerkingen, of technische problemen, gelieve contact op te nemen met info@detreindertraagheid.be of telefonisch op +32 9 222 18 50

Deze voorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 17 juli 2018.